اطلاعات پایه

رادمان

  • آموزشی
  • مشاوره


راهکار توسعه سرمایه‌های انسانی ، توسعه استعدادها ، ابزارهای الکترونیکی ، استعدادیابی

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران